LT EN
VŠĮ "Actio Catholica Patria"
Smalininkų g. 9
LT-44295 Kaunas
info@patria.lt
+370 600 19550

Istorija

Žemiau taupantiems laikÄ… pateikiame datas ir svarbiausius struktÅ«rinius pokyčius, kurie vyko A.C. Patria istorijoje.  

O apačioje galintiems skirti daugiau laiko susipažinimui su istorija pateikiame tekstÄ… kur plačiau paaiškintos šių pokyčių priežastys, veiklų turinys, iššÅ«kiai. 

Ä®traukiančio skaitymo! 

 

1988-1989 m. "Actio Catholica Patria" organizacija pradÄ—jo veikti. 

1991 m. balandžio 16 d. jaunimo organizacija "Actio Catholica Patria" buvo oficialiai įregistruota Teisingumo ministerijoje. 

1994 m. pradÄ—jo veikti "Jaunimo namai" Kulautuvoje.

1993 m. A.C. Patria įsitraukta į bendradarbiavimą kuriant Evangelizacijos centrą.

1996 m. susikūrė Kauno socialinių nevyriausybinių organizacijų sąjunga (KSNOS)

1996 m. buvo įkurta Kauno jaunimo organizacijų sąjunga "Apskritasis stalas".

1998 m. buvo įkurtas Kauno nevyriausybinių organizacijų paramos centras (toliau - KNOPC)

1996 m. buvo sukurta socialinÄ— programa moksleiviams "Ä®šok į ratus", kuri vykdyta iki 2004m. 

Nuo 2004 m. buvo stiprinami ir plėtojami Europos savanorių tarnybos projektai.

2005 m. nuspręsta įkurti atvirą jaunimo centrą "Vartai".

2007 m. kovo 15 d. priimtas sprendimas Jaunimo organizacijÄ… "Actio Catholica Patria" pertvarkyti į to paties pavadinimo viešÄ…jÄ… įstaigÄ…. 

 

1988–1989 metais pradÄ—jo veikti ši organizacija, kai Kauno medicinos instituto studentų iniciatyvinÄ— grupÄ— Ä—mÄ— gaivinti tarpukario Lietuvoje veikusios studentų medikų organizacijos „Patria" veiklÄ…. IniciatyvÅ«s studentai norÄ—jo pasiruošti gydytojo darbui, grįstam krikšÄioniškomis ir humanistinÄ—mis nuostatomis. Jaunuoliai nenorÄ—jo apsiriboti vien teorinÄ—mis žiniomis, todÄ—l Ä—mÄ—si praktinÄ—s veiklos, t.y. pradÄ—jo rÅ«pintis senais vienišais žmonÄ—mis – lankyti juos namuose, vežti karštus pietus bei aprÅ«pinti juos labdara gaunamais medikamentais.


Pamažu vis daugiau aktyvių jaunų žmonių ne tik iš Medicinos instituto, bet ir iš mokyklų, o vÄ—liau ir katalikiškų grupelių, įsitraukÄ— į vykdomÄ… veiklÄ…. IniciatyvÄ… palaikÄ— vietos ir užsienio rÄ—mÄ—jai, užsimezgÄ— pirmieji kontaktai su jaunimo pastoracijos tarnybomis iš Dresden-Maisen ir Kelno vyskupijų Vokietijoje.

1991 metais balandžio 16 dienÄ… Teisingumo ministerijoje buvo oficialiai įregistruota jaunimo organizacija „Actio Catholica Patria“.

PartnerystÄ—s su organizacijomis Vokietijoje dÄ—ka buvo gaunama ne tik finansinÄ— parama senų vienišÅ³ žmonių globai, bet ir susipažįstama su jaunimo veikla. DarbÄ… su senais žmonÄ—mis daugiausia vykdÄ— jauni savanoriai, todÄ—l buvo imta galvoti, kaip motyvuoti ir palaikyti savanoriaujantį jaunimÄ…. Ieškant darbo su savanoriais formos, partneriai iš Vokietijos pasiÅ«lÄ— susipažinti su Vokietijos katalikiško jaunimo sÄ…jungos (sutrumpintai – BDKJ) įgyvendinama „Jaunimo socialinių metų programa“ ir pabandyti jÄ… įgyvendinti Lietuvoje. Su praktinÄ—s veiklos ir ugdymo programa bei jÄ… įgyvendinti atvykusia profesionalia jaunimo darbuotoja Andrea Mewaldt, pradedamas sisteminis jaunimo politikos, jaunimo veiklos ir jaunimo neformalus ugdymas Lietuvoje.

„Jaunimo socialinių metų programos“ savanoriai globojo ne tik A.C.Patria prižiÅ«rimus senus žmones, tačiau dirbo ir kitose socialinÄ—se įstaigose Kaune. Taip pat jiems buvo rengiami patirties aptarimo ir saviugdos seminarai. Tokiam ugdomajam darbui reikÄ—jo tinkamos aplinkos, kuriÄ… su partnerių iš Vokietijos pagalba Ä—mÄ—si kurti pati organizacija.

 

copyof_20140611_17062809.jpg (thumb, 160x112)1994 metais pradÄ—jo veikti „Jaunimo namai“ Kulautuvoje, kuriuose keletui dienų galÄ—jo apsigyventi 28 žmonÄ—s: gaminti maistÄ…, naudotis darbui grupÄ—se skirtomis patalpomis.

Tai buvo pirmoji jaunimo neformaliam ugdymui skirta institucija Lietuvoje.

 

 


_20140611_17075508.jpg (thumb, 160x108)

1993 metais A.C.Patria atsiliepÄ— į vyskupo S. Tamkevičiaus kvietimÄ… bendradarbiauti kuriant Evangelizacijos centrÄ…, kuris koordinuotų Kauno arkivyskupijoje veikiančių katalikiškų organizacijų ir judÄ—jimų veiklÄ…. Po diskusijų ir pirmųjų konkrečios veiklos bandymų, kuriuose aktyviai dalyvavo A.C.Patria atstovas ArÅ«nas Kučikas, buvo apsisprÄ™sta susitelkti ties jaunimo ugdymu ir stiprinti jaunimo pastoracijÄ… bei katalikiškÄ… jaunimo veiklÄ…. Ilgainiui atsiradÄ™s Kauno arkivyskupijos jaunimo centras davÄ— pradžiÄ… panašių centrų kÅ«rimuisi kitose vyskupijose, svarbiausia, šis centras padÄ—jo pagrindÄ… sisteminiam požiÅ«riui į jaunimo pastoracijÄ… ir katalikiškÄ… jaunimo veiklÄ….

 

_20140611_17062809.jpg (thumb, 159x160)A.C.Patria buvo viena pirmųjų Kaune socialinÄ—s pagalbos srityje veikusių organizacijų, tad imta ieškoti bendradarbiavimo su kitomis socialinÄ—mis organizacijomis, savivaldybÄ—s atsakingomis institucijomis. Vokietijoje matytÄ… skÄ—tinių organizacijų ir valdžios bendradarbiavimo modelį pasitaikÄ— proga įgyvendinti tuomet, kai Kauno savivaldybÄ— įsitraukÄ— į tarptautinį socialinÄ—s politikos tobulinimo projektÄ…. ProjektÄ… koordinavÄ™ ir savo patirtį pristatÄ™ socialinÄ—s politikos ir socialinio darbo profesionalai iš Kento grafystÄ—s (JungtinÄ— KaralystÄ—)  Kaune veikiančioms socialinÄ—ms organizacijoms rekomendavo susitelkti ir sukurti aiškiÄ… bendradarbiavimo struktÅ«rÄ… tiek tarpusavyje, tiek ir su savivaldybe.

Taip 1996 metais susikÅ«rÄ— Kauno socialinių nevyriausybinių organizacijų sÄ…junga (KSNOS), kurios pirmininke tapo, viena iš A.C.Patria organizacijos vadovų – Lina StankevičienÄ—.

 

 

A.C.Patria, pasitelkusi partnerius bei konsultantus iš Vokietijos, panašios bendradarbiavimo struktÅ«ros sukÅ«rimÄ… inicijavo ir jaunimo organizacijų erdvÄ—je (nors Kauno jaunimo organizacijas sutelkti buvo bandyta ir anksčiau).

1996 metais buvo įkurta Kauno jaunimo organizacijų sÄ…junga „Apskritasis stalas“, kurios vadovavimas buvo patikÄ—tas A.C.Patria pirmininkui ArÅ«nui Kučikui. „Apskritojo stalo“ įkÅ«rimas Kauno mieste davÄ— postÅ«mį panašioms organizacijoms kitose Lietuvos savivaldybÄ—se. 

 

1998 metais buvo įkurtas  Kauno nevyriausybinių organizacijų paramos centras (toliau - KNOPC), kurio steigÄ—ju tapo socialinÄ—je ir jaunimo srityje veikiančios skÄ—tinÄ—s organizacijos KSNOS ir AS. KeletÄ… metų KNOPC aktyviai veikÄ— ne tik Kauno mieste, bet ir Kauno regione bei nacionaliniame lygmenyje. A.C.Patria dirbusiems žmonÄ—ms rÅ«pÄ—jo ne tik jaunimo ir socialiniai reikalai, kuriuose organizacija veikÄ—, bet ir viso nevyriausybinio sektoriaus plÄ—tra. Siekiant paskatinti nevyriausybinių organizacijų kÅ«rimÄ…si Kauno mieste, sustiprinti įvairių jau veikiančių NVO gebÄ—jimus, jų tarpusavio bendradarbiavimÄ… bei bendradarbiavimÄ… su savivaldybe ir pelno sektoriumi. 

 

Kuriant ir plėtojant NVO atstovavimo struktūras Kauno mieste buvo tęsiamas socialinių paslaugų teikimas žmonėms, vykdomos jaunimo neformalaus ugdymo programos.

 

_20140611_17071604-copy.jpg (thumb, 160x104)1996 metais buvo sukurta socialinÄ— programa moksleiviams „Ä®šok į ratus“, kuri vykdyta iki 2004 metų. Šios programos tikslas buvo sudaryti sÄ…lygas moksleiviams susipažinti su savanoriška socialine veikla, vežant karštus pietus vienišiems, skurdžiai gyvenantiems seneliams, kuriais rÅ«pinosi A.C.Patria socialinÄ— tarnyba. Kiekvienais metais šioje programoje sudalyvaudavo 200–250 moksleivių iš skirtingų Kauno miesto mokyklų. 


Nepakankamas finansavimas ir sunkumai derinant skirtingas tikslines grupes vienoje organizacijoje, 2003 metais lÄ—mÄ— socialinių paslaugų - skirtų seniems vienišiems žmonÄ—ms - paramos nutraukimÄ…. Organizacijoje liko tik viena tikslinÄ— grupÄ— – jaunimas. Pasitelkiant jaunimo neformalųjį ugdymÄ… buvo siekiama sudaryti sÄ…lygas jaunų žmonių asmeninių, socialinių ir profesinių kompetencijų ugdymui. Priemone šioms kompetencijoms ugdyti buvo pasirinktas savanoriškas darbas ir tarpkultÅ«rinis mokymasis.

 

TodÄ—l nuo 2004 metų buvo stiprinami ir plÄ—tojami Europos savanorių tarnybos projektai, ieškoma trumpalaikÄ—s savanoriškos veiklos formų moksleivių programai „Ä®šok į ratus“ pakeisti, rengiamos tarptautinÄ—s partnerystÄ—s ir dalyvaujama tarptautiniuose jaunimo mainuose. Aktyviam, sunkumus išgyvenančiam ir neorganizuotam jaunimui savanoriška veikla nebuvo patraukli ir tinkama forma. TodÄ—l buvo pradÄ—ta ieškoti kitų darbo su jaunimu formų. Viena iš tinkamiausių pasirodÄ— Lietuvoje visiškai nauja „Atviro darbo“ su jaunimu idÄ—ja.

2005 metais sutelkus organizacijos resursus buvo nusprÄ™sta įkurti atvirÄ… jaunimo centrÄ… „Vartai“.

 

Šiame organizacijos raidos etape labai aiškiai supratome, jog neįmanoma užtikrinti vykdomų veiklų tÄ™stinumo ir kokybÄ—s, kuomet jas organizuoja ir įgyvendina vien tik savanoriai. Tad buvo dedama daug pastangų, siekiant sukurti ir išlaikyti darbo vietas profesionaliems darbuotojams. PerÄ—jimas nuo savanorių prie apmokamų darbuotojų buvo didelis iššÅ«kis visai organizacijai – teko peržiÅ«rÄ—ti organizacijos struktÅ«rÄ…: pareigybes, vidinÄ™ komunikacijÄ…, sprendimų priÄ—mimÄ…, veiklų organizavimo tvarkÄ….  

IšplÄ—tojus A.C.Patria veiklÄ… ir teikiamas paslaugas tapo akivaizdu, jog organizacijos pagrindinis tikslas ne pritraukti kuo daugiau jaunų žmonių į narius ir organizuoti jiems veiklas, bet teikti paslaugas, skirtas kiekvienam jaunam žmogui.

TodÄ—l 2007 metais kovo 15 dienÄ… visuotinis narių susirinkimas priÄ—mÄ— sprendimÄ… Jaunimo organizacijÄ… „Actio Catholica Patria“ pertvarkyti į to paties pavadinimo viešÄ…jÄ… įstaigÄ….