LT EN
VŠĮ "Actio Catholica Patria"
Smalininkų g. 9
LT-44295 Kaunas
info@patria.lt
+370 600 19550

Pagaliau! Savanoriškos veiklos įstatymas

Šių metų birželio 22 dieną Lietuvos Respublikos seimas priėmė Savanoriškos veiklos įstatymą. Šis įstatymas parengtas siekiant nustatyti savanoriškos veiklos ypatumus, principus, organizavimo tvarką, išlaidų kompensavimo atvejus, savanorio ir savanoriškos veiklos organizatoriaus teises ir pareigas, savanorių draudimą. Taip pat įstatymo išleidimas siejasi su Europos Sąjungos Tarybos paskelbtais 2011 Savanorystės metais.

Savanoriška veikla įstatyme apibrėžiama kaip – savanorio neatlyginamai atliekama visuomenei naudinga veikla, kurios sąlygos nustatomos savanorio ir šios veiklos organizatoriaus susitarimu. Savanoriška veikla nėra laikoma nelegaliu darbu, o savanorio ir savanoriškos veiklos organizatoriaus santykiai yra civilinės teisės santykiai.

Įstatyme išskirti trys savanoriškos veiklos principai:

1.naudos visuomenei ir asmeniui – savanoriška veikla suteikia galimybę prisidėti prie visuomenės gerovės kūrimo ir skatina savanorių asmeninę saviraišką ir tobulėjimą;

2.bendradarbiavimo – siekiama suderinti savanorių ir savanoriškos veiklos organizatorių poreikius ir galimybes.

3.įvairovės ir lankstumo – savanoriškos veiklos organizatorius ir savanoris gali susitarti dėl įvairių savanoriškos veiklos formų ir būdų, taip pat juos keisti.

Kokie keliami reikalavimai savanoriui?

Savanoriams:

1.savanoriais gali būti vyresni kaip 14 metų piliečiai;

2.asmenys, jaunesni kaip 18 metų, gali dalyvauti savanoriškoje veikloje, jeigu tam neprieštarauja vaiko atstovas pagal įstatytmą;

3.savanoriui kvalifikacija nėra būtina, išskyrus atvejus, kai reikalinga kvalifikacija pagal veiklos pobūdį ar savanoriškos veiklos organizatorius to reikalauja;

4.savanoriui reikalavimai gali būti taikomi, remiantis atskiras sritis reglamentuojančiais teisės aktais.

Savanoriškos veiklos organizatoriai gali būti Lietuvos Respublikoje įregistruoti: labdaros ir paramos fondai, biudžetinės įstaigos, asociacijos, viešosios įstaigos, religinės bendruomenės, bendrijos ir religiniai centrai, tarptautinių visuomeninių organizacijų filialai, atstovybės, politinės partijos, profesinės sąjungos, kiti juridiniai asmenys, kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas.

Svarbu paminėti, kad įstatyme yra priimtos savanorio ir savanoriškos veiklos organizatoriaus teisės ir pareigos.

Savanoris turi teisę: būti informuotas apie savanoriškos veiklos mastą ir apimtis, apie esančius galimus rizikos veiksnius sveikatai ir saugai, gauti savanoriškai veiklai atlikti reikalingas priemones, gauti dokumentą, patvirtinantį savanorio atliktą savanorišką veiklą, nutraukti savanorišką veiklą. Savanorio pareigos: laikytis sutartos savanoriškos veiklos tvarkos, dalyvauti pasirengimo savanoriškai veiklai kursuose, nepažeisti savanoriškos veiklos organizatoriaus ir asmenų, kurių labui atliekama savanoriška veikla, teisėtų interesų, sąžiningai atlikti savanorišką veiklą.

Savanoriškos veiklos organizatoriaus teisės: pasitelkti savanorius, nustatyti savanoriškos veiklos atlikimo tikslus ir tvarką, kompensuoti savanoriams su savanoriška veikla susijusias išlaidas, reikalauti, kad savanoris dalyvautų pasirengimo kursuose, atsisakyti savanorio, nurodant priežastis. Organizatoriaus pareigos: informuoti savanorį apie savanoriškos veiklos pobūdį ir mastą, jos eigą, esančius ir galimus rizikos veiksnius sveikatai ir saugai, suteikti savanoriui veiklai atlikti reikalingą informaciją, rengti mokymus, konsultuoti, sudaryti su savanoriu savanoriškos veiklos sutartį, savanoriui prašant išduoti dokumentą, patvirtinantį savanorio atliktą savanorišką veiklą, įgytą kompetenciją.

Į savanoriškos veiklos organizavimą įtraukti tokie punktai:

1.savanoriškos veiklos organizatorius ir savanoris sudaro rašytinę sutartį, jeigu: kompensuojamos su savanoriška veikla susijusios išlaidos, sudaryti sutartį pageidauja viena iš šalių.

2.sutartyje gali būti susitariama dėl savanoriškos veiklos trukmės ir laiko, išlaidų, kitų sąlygų.

3.savanoriškos veiklos organizatorius gali reikalauti asmenų pateikti tokiai veiklai atlikti reikalingus dokumentus (sveikatos pažymėjimą, pažymą apie teistumą ir kt.).

4.savanoris savanoriška veiklą gali atlikti vietovėje, kurioje yra savanoriškos veiklos organizatoriaus buveinė, arba kitoje vietovėje, jeigu siunčia organizatorius.

Savanoris gali būti draudžiamas, jei drausti įsipareigoja savanoriškos veiklos organizatorius. Taip pat savanoriškos veiklos organizatorius gali kompensuoti savanoriui su veikla susijusias: kelionės išlaidas, nakvynės išlaidas, pašto, telefono išlaidas, mokymų, susijusių su savanorio parengimu numatytai veiklai atlikti, išlaidas, išlaidas reikalingoms priemonėms, sutarties galiojimo laikotarpiui tenkančias draudimo išlaidas, kitas tarptautinės savanoriškos veiklos programose nustatytas išlaidas.

Savanoriška veikla, atsižvelgiant į jos tikslus ir pobūdį, gali būti pripažįstamas savanorio praktinio darbo ir (ar) mokymosi patirtimi. Taip pat savanoriška veikla gali būti įskaityta kaip socialinė veikla pagal bendrojo ugdymo planus.

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2011 rugpjūčio 1 d.