LT EN
VŠĮ "Actio Catholica Patria"
Smalininkų g. 9
LT-44295 Kaunas
info@patria.lt
+370 600 19550

AČIŪ kad mus remiate

AČIŪ sakome visiems, savo 2016 metų GPM skyrusiems su jaunimu dirbančiai organizacijai „Actio Catholica Patria“. Šiemet iš Jūsų paramos gavome 969.15 Eur.


Ši parama padės mums teikti nuolatines ir tęstines paslaugas jaunuoliams, ypač dabar pasibaigus Savarankiškumo ugdymo centro “Kitaip” projektiniam finansavimui.  Ši suma padengia 1,5 mėn socialinio darbuotojo, tiesiogiai dirbančio su jaunuoliais, darbo užmokestį. 

 

aisakomevisiemssavo2016metgpmskyrusiemssujaunimudirbaniaiorganizacijaiactiocatholicapatria.iemetijsparamosgavome969.15eur.iparamapadsmumsteiktinuolatinesirtstinespaslaugas.jpg (regular, 354x500)